INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky uverejňovania inzercie v periodickej tlači Petržalské noviny platné a účinné od 25.5.2018

Spoločnosť NIVEL PLUS s.r.o. (ďalej len „NIVEL PLUS“) je vydavateľom periodickej tlače s názvom Petržalské noviny (ďalej len „noviny“) a je výhradným poskytovateľom služieb v oblasti predaja reklamného priestoru a iných foriem reklamy v týchto novinách (ďalej len „inzercia“).

Fakturačné údaje:
NIVEL PLUS s r. o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 14140/B,
IČO: 35712058, DIČ: 2020218695,
IČ DPH: SK2020218695
Kontaktné údaje: tel.: 0905 273 416,
0905 273 414
e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
internet www.petrzalskenoviny.sk
Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s.,
IBAN: SK93 6500 0000 0000 2056 7530
SWIFT: POBNSKBA
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú formálne, organizačné
a finančné podmienky uverejňovania inzercie v novinách a na webovom portáli
www.petrzalskenoviny.sk a tvoria spolu s aktuálnym cenníkom inzercie neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o uverejnení inzercie, ak sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve o uverejnení inzercie inak.

1. Prijatie objednávky
1.1 Inzercia sa prijíma na základe písomnej objednávky;
1.2 Objednávka musí obsahovať najmä
1.2.1 identifikačné údaje objednávateľa
i. pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľ obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (meno kontaktnej osoby, tel., e-mail), podpis oprávnenej osoby,
ii. pri fyzickej osobe meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, tel., e-mail
1.2.2 formát inzercie a obsah inzercie,
1.2.3 označenie vydania novín a umiestnenie inzercie
1.2.4 dátum vystavenia objednávky.
1.3 NIVEL PLUS doručenú objednávku
1.3.1 bez výhrad písomne potvrdí,
1.3.2 urobí objednávateľovi protinávrh,
1.3.3 odmietne.
1.4 Písomným potvrdením objednávky sa uzatvára medzi objednávateľom a spoločnosťou NIVEL PLUS zmluva o uverejnení inzercie;
1.5 NIVEL PLUS si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy o uverejnení inzercie, ak podľa rozhodnutia NIVEL PLUS
1.5.1 nie je objednávka úplná,
1.5.2 by mohlo dôjsť uverejnením inzercie k zásahu do práv alebo právom chránených záujmov iných osôb, vrátane do práv na ochranu dobrého mena alebo povesti,
1.5.3 by mohlo dôjsť uverejnením inzercie k porušeniu zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo etických kódexov účinných v Slovenskej republike, dobrých mravov alebo obchodných zvyklostí alebo všeobecných pravidiel slušnosti,
1.5.4 inzercia má nevhodný pôvod, obsah, požadovaný čas uverejnenia alebo formu,
1.5.5 inzercia by mohla poškodiť dobré meno vydavateľa, spoločnosti NIVEL PLUS alebo inej osoby alebo ohroziť ich záujmy
1.5.6 môžu vzniknúť pochybnosti o sprostredkovateľskej činnosti alebo oprávnenia objednávateľa inzercie, ktorý objednáva inzerciu pre inú osobu.
1.6 NIVEL PLUS si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy o uverejnení inzercie tiež v prípade, ak objednávateľ neuhradil faktúru za predtým zverejnenú inzerciu riadne a včas alebo neuhradil preddavkovú faktúru, prípadne je oprávnená pozastaviť plnenie až do zaplatenia dlžnej sumy.
1.7 Ak objednávateľ chce odstúpiť od zmluvy o uverejnení inzercie, je povinný túto skutočnosť oznámiť NIVEL PLUS písomnou formou. Ak odstúpi objednávateľ v lehote najneskôr
1.7.1 do dňa redakčnej uzávierky príslušného čísla novín, tak má NIVEL PLUS nárok na úhradu obstupného vo výške
25 % celkovej ceny objednanej inzercie;
1.7.2 v deň redakčnej uzávierky príslušného čísla novín, tak má NIVEL PLUS nárok na úhradu obstupného vo výške
50 % celkovej ceny objednanej inzercie.
1.7.3 po dni redakčnej uzávierky príslušného čísla novín, tak má NIVEL PLUS nárok na úhradu obstupného vo výške
100 % celkovej ceny objednanej inzercie.
Pre určenie lehoty podľa druhej vety je rozhodujúci dátum doručenia odstúpenia od zmluvy o uverejnení inzercie NIVEL PLUS, a to v pracovný deň v čase od 8.00 do 16.30 hod.
1.8 NIVEL PLUS má nárok na úhradu celej odplaty vo výške celkovej ceny objednanej inzercie aj v prípade, ak objednávateľ dodá vadné podklady inzercie a ani v náhradnom termíne tieto vady neodstráni alebo dodá podklady po termíne uzávierky stanovenej v platnom cenníku alebo dohodou.

2. Podmienky uverejnenia inzercie
2.1 Za včasné a bezchybné dodanie podkladov na inzerciu na určené kontaktné údaje NIVEL PLUS je výhradne zodpovedný objednávateľ.
2.2 Objednávateľ je povinný dodať NIVEL PLUS hotové a úplné podklady, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie grafické spracovanie a zodpovedajú norme pre novinovú tlač.
2.3 Pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté vydanie novín a umiestnenia inzercie, bude inzercia umiestnená a zverejnená v najbližšom možnom termíne po uhradení faktúry, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2.4 Pokiaľ objednávateľ objedná inzerciu v rozmeroch, ktoré nezodpovedajú štandardným rozmerom inzercie alebo rozmer neuvedie, bude inzercia v rámci technických možností prispôsobená najbližšiemu možnému rozmeru, a tak aj potvrdená a nacenená.
2.5 NIVEL PLUS si vyhradzuje právo gramaticky upraviť text inzercie podľa platných pravidiel slovenského pravopisu, ak si objednávateľ nevyhradí uverejnenie inzercie v znení požadovanom objednávateľom; to nemá vplyv na právo NIVEL PLUS odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy o uverejnení inzercie.
2.6 Náhľad vyrobenej inzercie k autorskej korektúre bude poskytnutý objednávateľovi iba na požiadanie. Pokiaľ sa objednávateľ k náhľadu nevyjadrí v určenej lehote, má sa za to, že s náhľadom súhlasí a NIVEL PLUS je oprávnená prípadnú súvisiacu reklamáciu neuznať.
2.7 Objednávateľ zodpovedá za obsah inzercie vrátane vysporiadania práv duševného vlastníctva k predmetom ochrany, ktoré sú pri inzercii použité. NIVEL PLUS nie je povinná skúmať, či inzerciou môžu byť porušené práva tretích osôb. V prípade uplatnenia nárokov inej strany v súvislosti s uverejnením inzercie je objednávateľ povinný prevziať všetky záväzky z takýchto oprávnených nárokov a zároveň je povinný nahradiť NIVEL PLUS škodu, ktorá mu vznikne uplatnením práv iných osôb.
2.8 Podklady na inzerciu vráti NIVEL PLUS objednávateľovi len na vyžiadanie uvedené v objednávke, inak podklady na inzerciu NIVEL PLUS zničí.
2.9 Pri grafickom spracovaní PR inzercie nesmú byť použité žiadne prvky, ktorými by pripomínala redakčný text, grafiku, typ písma alebo podpis autora novín.
2.10 Zo závažných redakčných dôvodov si NIVEL PLUS vyhradzuje právo nedodržať potvrdenú pozíciu objednanej inzercie. V takom prípade nebude príplatok za pozíciu NIVEL PLUS fakturovať a objednávateľovi neprislúcha nárok na reklamáciu.

3. Cena a platobné podmienky
3.1 Platný cenník inzercie tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. K cenám uvedeným v platnom cenníku je účtovaná DPH v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3.2 Konečná cena inzercie sa stanoví dohodou, buď pevnou cenou formátu inzercie, alebo zo základnej sadzby po pripočítaní príplatkov a odpočítaní zliav v súlade s platným cenníkom inzercie.
3.3 Pokiaľ neuvedie objednávateľ presný rozmer inzercie a ponechá úpravu na NIVEL PLUS, je podkladom na výpočet ceny inzercie konečný tlačový formát.
3.4 Brutto sumou sa rozumie základná cena inzercie zvýšená o všetky príplatky v zmysle platného cenníka inzercie v termíne objednania inzercie.
3.5 Net net sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky, znížená o všetky zľavy a agentúrnu províziu v zmysle platného cenníka v termíne objednania inzercie.
3.6 Pokiaľ objednávateľ nesplní dohodnutý záväzok, za ktorý bola vopred stanovená príslušná zľava, NIVEL PLUS je oprávnená dofakturovať rozdiel vo výške zľavy.
3.7 Fakturuje sa do siedmich (7) kalendárnych dní po uverejnení inzercie. Faktúra sa zasiela objednávateľovi spolu s výtlačkom novín, v ktorom bola inzercia uverejnená. Faktúra je splatná do štrnásť (14) kalendárnych dní od vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3.8 NIVEL PLUS je oprávnená požadovať od objednávateľa úhradu za inzerciu vopred formou zálohy.
3.9 Všetky ceny uvedené v cenníku inzercie sú bez DPH.
3.10 V prípade omeškania objednávateľa má NIVEL PLUS právo na dohodnutý denný úrok z omeškania vo výške jednej desatiny percenta (0,1 %) z dlžnej sumy.

4. Reklamačné podmienky
4.1 Objednávateľ je povinný reklamáciu doručiť písomne na adresu sídla NIVEL PLUS bezodkladne po uverejnení inzercie, inak do 14 dní; v inzercii presne uvedie inzerciu, termín uverejnenia, opis vád a požadované náhradné plnenie. Na neskôr doručené reklamácie sa neprihliada.
4.2 V prípade sčasti alebo úplne nečitateľnej, nesprávnej, neúplnej alebo neuverejnenej inzercie má objednávateľ nárok na náhradné plnenie v termíne dohodnutom s NIVEL PLUS. Ak je náhradné plnenie neúčelné, má objednávateľ nárok na zľavu v takom rozsahu, v akom bol obmedzený účel inzercie.
4.3 Pri opakovane uverejňovanej inzercii, NIVEL PLUS neuzná reklamáciu v prípade, ak objednávateľ nereklamoval vadu inzercie bezodkladne po prvom uverejnení.
5. Ochrana osobných údajov
5.1 NIVEL PLUS (identifikačné údaje uvedené v záhlaví VOP ako „Fakturačné údaje“), ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), bude v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov spracúvať osobné údaje objednávateľa, ak je fyzickou osobou, a/alebo osobné údaje fyzických osôb – zamestnancov, štatutárnych alebo iných zástupcov objednávateľa, ak je objednávateľ právnickou osobou, (ďalej ako „dotknutá osoba“), ktoré sú uvedené v objednávke pre účely splnenia zmluvy o uverejnení inzercie. Spracúvanie osobných údajov je teda nevyhnutné na plnenie zmluvy o uverejnení inzercie (právny základ spracúvania). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa pre účely plnenia zmluvy a v prípade, ak objednávateľ s poskytnutím osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné uzatvoriť s ním zmluvu o uverejnení inzercie. Poskytnutím osobných údajov objednávateľ zároveň potvrdzuje, že uvedené osobné údaje sú správne a úplné, na poskytnutie osobných údajov je objednávateľ oprávnený, a objednávateľ informoval dotknutú osobu, ak dotknutou osobou nie je samotný objednávateľ, že poskytol jej osobné údaje na spracúvanie NIVEL PLUS a oboznámil ju s bodom

5 VOP
Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon o ochrane osobných údajov“) považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom.
Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby môže byť nevyhnutné aj na:
(i) účel splnenia povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z Nariadenia o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EU) 216/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), zákona o ochrane osobných údajov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), alebo
(ii) účel oprávneného záujmu NIVEL PLUS ako napr. mimosúdne a súdne vymáhanie oprávnených nárokov NIVEL PLUS z titulu nezaplatenej odplaty za inzerciu.
5.2 NIVEL PLUS bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov uvedených v bode 5.1 VOP a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov uvedených v bode 5.1 VOP, na ktorý sa spracúvajú (napr. po dobu plnenia zmluvy o uverejnení inzercie, vybavenia reklamácie vo vzťahu k objednanej inzercii, alebo dosiahnutia niektorého z oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo splnenia povinnosti vyplývajúcej prevádzkovateľovi zo všeobecne záväzného právneho predpisu).
5.3 Príjemcami osobných údajov dotknutej osoby (len v nevyhnutnom rozsahu) budú zmluvní partneri NIVEL PLUS, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi služby akéhokoľvek charakteru v súvislosti so zabezpečením, vybavením a plnením inzercie a/alebo vybavením objednávky vrátane daňových, účtovných a právnych poradcov, osôb zabezpečujúcich akúkoľvek technickú/elektronickú/online podporu a realizáciu inzercie (napr. poskytovatelia IT služieb) a/alebo objednávky resp. osôb zabezpečujúcich ochranu a bezpečnosť systémov súvisiacich s realizáciou objednávky a inzercie (napr. poskytovatelia opráv a servisu).
5.4 NIVEL PLUS je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, pričom spracúvanie osobných údajov (vrátane profilovania) na účely priameho marketingu sa považuje za oprávnené záujmy NIVEL PLUS. Pre účely priameho marketingu NIVEL PLUS využije osobné údaje dotknutej osoby na informovanie a zasielanie marketingových ponúk týkajúcich sa inzercie, t.j. zasielanie e-mailových správ marketingového a komerčného charakteru ako napr. informácie o zľavách, rôznych akciách, nových technických parametrov inzercie a ďalšie marketingové novinky týkajúce sa a/alebo súvisiace s inzerciou.
5.5 Osobitné upozornenie. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov:
(i) na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
(ii) na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo namietať proti spracúvaniu (vrátane profilovania) osobných údajov na účely priameho marketingu prostredníctvom kontaktných údajov NIVEL PLUS uvedených v bode 5.7 týchto VOP.
5.6 Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si môže dotknutá osoba uplatniť na kontaktných údajoch NIVEL PLUS uvedených v bode 5.7 týchto VOP. Dotknutá osoba má ďalej právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Kontakt na úrad dotknutá osoba zistí na nižšie uvedených kontaktných údajov NIVEL PLUS (bod 5.7) príp. na stránke samotného úradu: https://dataprotection.gov.sk.
5.7 Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva vyplývajúce z tohto bodu 5. VOP priamo u zodpovednej osoby prevádzkovateľa alebo u prevádzkovateľa na nasledovných kontaktoch: písomne na adrese sídla NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, elektronicky prostredníctvom e-mailu u zodpovednej osoby: gdpr@petrzalskenoviny.sk .

6. Záverečné ustanovenia
6.1 NIVEL PLUS nezodpovedá za porušenie zmluvy, omeškanie, vadu alebo škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú štrajk, občianske nepokoje, vojna, legislatívna zmena, počasie, prírodná katastrofa, prerušenie dodávky elektriny, alebo podobná udalosť (vis major).
6.2 Neuverejnenie inzercie podľa týchto VOP sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany NIVEL PLUS.
6.3 NIVEL PLUS zaručuje štandardnú kvalitu tlače inzercie limitovanú kvalitou dodaných podkladov, vstupného materiálu tlače a tlačiarenskými normami.
6.4 NIVEL PLUS neručí za prípadné škody, vzniknuté nerešpektovaním týchto VOP zo strany objednávateľa.
6.5 Platný cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP, od ktorých sa možno odchýliť iba písomnou dohodou.
6.6 NIVEL PLUS si vyhradzuje právo meniť tieto VOP, a o týchto zmenách bude objednávateľov informovať. Objednávky potvrdené pred zmenou VOP budú realizované podľa VOP platných v čase potvrdenia objednávky objednávateľom.
6.7 Záväzkové vzťahy medzi NIVEL PLUS a objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom prípadné spory z nich vzniknuté bude prejednávať a rozhodovať príslušný slovenský súd.
6.8 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.05.2018.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky