INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Knižnica, viac ako len plná polica  

Knižnica, viac ako len plná polica  

Cyklus výstav Taká bola Petržalka, malá samoobslužná knižnica v nemocnici na Antolskej či otvorená knižnica počas leta na Magio pláži, na Tyršovom nábreží. Aj, a nielen to, je Miestna knižnica Petržalka. Knižnica s aktívnym „krvným obehom,“ ale hlavne profesijne aj ľudsky bijúcim srdcom.

 Že až príliš poetický prívlastok pre knižnicu? Slová Kataríny Bergerovej, riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka, sú však dôkazom toho, že táto knižnica je naozaj plnohodnotnou súčasťou komunitného života nášho sídliska a knihovník či čitateľ tu nie sú len slová.

Miestna knižnica Petržalka ma určite množstvo čitateľov, ktorí sa sem radi vracajú pre dobrú knihu, ale rovnako aj za dobrou besedou ci výstavou. Ale čo takí, ktorí tu majú „otvoriť dvere“ po prvýkrát? Kto? Čo? … je za dverami vašej knižnice?

Petržalská knižnica eviduje ročne priemerne 7 500 aktívnych, registrovaných čitateľov, ktorí prichádzajú na pobočky, aby si vypožičali knihy alebo periodiká, objednali, či rezervovali vybranú literatúru. Tú vieme zabezpečiť aj z iných knižníc na Slovensku, pokiaľ sa nenachádza v našom knižnom fonde. Rôznych objednávok vybavíme každoročne okolo 6 000, rezervácie využije ročne asi  1 000 čitateľov. Celkove zaeviduje naša knižnica ročne okolo 330 000 výpožičiek. Okrem čitateľov registrujeme každoročne takmer 3 000 používateľov verejného internetu. Využívajú ho tiež návštevníci, ktorí nemusia byť našimi čitateľmi. Za službami našej knižnice prichádza každoročne priemerne 95 000 používateľov. Na našich podujatiach  sa vystrieda okolo 16 500 návštevníkov.

Všetkých desať pobočiek knižnice je lokalizovaných na území celej Petržalky rovnomerne v jej častiach systémom dvojica malých knižníc so službami pre deti alebo dospelých v tesnej blízkosti, resp. jedna veľká rodinná knižnica samostatne, čím je pre všetkých vytvorená dobrá dostupnosť a pohodlné navštevovanie. Návštevníkov privítajú fundovaní knihovníci, ktorí poradia s výberom, ponúknu služby, oboznámia s pravidlami a správaním sa v knižnici … J

Každý, kto sa rozhodne navštíviť petržalskú knižnicu môže sa stať registrovaným čitateľom alebo môže prísť ako návštevník na jedno z mnohých podujatí.

Keby si mal čitateľ petržalskú knižnicu asociovať s určitými prívlastkami, aké by to boli?

Miestna knižnica Petržalka je veľkou knižnicou s takmer štvrť miliónovým knižničným fondom v hodnote viac ako milión EUR. Služby zabezpečujeme online, 24 hodín týždenne. Výpožičné hodiny sú denne do večera a v sobotu na troch pobočkách dopoludnia. Každodenne sa čitateľom, používateľom a návštevníkom venujú odborne zdatní knihovníci so snahou profesionálneho prístupu ku každému bez rozdielu. Kolektív knihovníkov si ja osobne ako riaditeľka vysoko vážim. Na svojich kolegov som hrdá, pretože dokážu popri základných povinnostiach knihovníka aktívne a tvorivo spolupracovať na veľkých celoknižničných projektoch a programoch. Vytvárajú  a realizujú vlastné menšie projekty, aktivity vlastné pre svoju pobočku a svojich lokálnych čitateľov. Nesmierne dôležité je, že sa môžeme jeden na druhého spoľahnúť a záleží nám všetkým na našich čitateľoch. Na ich spokojnosti a vzájomnej úcte. Úcta, dobré vzťahy a pracovitosť platia aj v našom knihovníckom kolektíve.

Predstavuje pre vás ako pre knižnicu určitú špecifickosť, byt knižnicou najväčšieho sídliska? V čom sa chcete odlišovať, v čom naopak byt partnerom tým ďalším knižniciam?

Petržalka, ako obrovské sídlisko so svojimi špecifikami zakladá v podstate požiadavku aj pre knižnicu vysporiadať sa s rozlohou, hustotou, členením sídliska formou efektívnej a praktickej dostupnosti našich priestorov (knižníc) a s tým spojených knižnično-informačných služieb,  rovnomerného a pestrého knižného fondu na pobočkách a v neposlednej miere formou vnútorného vybavenia a priestorových možností pobočiek, ktoré sú v niektorých prípadoch skromné. Malé pobočky sú dokonca situované v nebytových priestoroch panelových domov. Toto sú špecifiká, ktoré nás podmieňujú. …

Ste jednou z kultúrnych, komunitných inštitúcii v Petržalke. Aký potenciál ma podľa vás v tomto smere páve Petržalka? Do akej miery ho využíva?

Každá z našich pobočiek si vytvorila za roky svojej práce a poskytovania služieb svoj okruh čitateľov, priateľov či návštevníkov, ktorí, spolu s knihovníčkou, vytvárajú dokonalý svet spriaznených osôb. Všetkých spája láska k literatúre, komorné prostredie, pokoj a bezpečie … vtedy sa knihovníčka stáva prirodzenou súčasťou rodinného života dospelých, školských problémov detí, nezbedníckych zážitkov panelákových  alebo školských kamošov a podobne. Takto si blízka či vzdialenejšia komunita používateľov knižnice zvykne prísť tiež na organizované podujatie. Program, ktorý je cielený, dobre prijatý a častokrát nevtieravo poučný. To privádza do našich pobočiek stále aktívnych a verných čitateľov.

Ak sa vrátime ešte späť k podujatiam a aktivitám, na ktoré z nich je petržalská knižnica najviac pyšná?

Tu si dovolím vymenovať viaceré: aktívna a populárna pobočka umenovednej a náučnej literatúry s jej regionálnym fondom a literatúrou o Petržalke, „Taká bola Petržalka“ – cyklus výstav a sprievodných knižničných podujatí o histórii Petržalky a na ňu nadväzujúca spolupráca so základnými školami Petržalky v oblasti kultúry a vzdelávania, spolupráca na Dňoch dobrovoľníctva s dobrovoľníckou skupinou Vŕba a Susedská knižnica na Onkologickou ústave Sv. Alžbety v Bratislave. Ide o celoročnú ponuku prebytočných kníh z fondu našej knižnice pre pacientov, rodinných príslušníkov a návštevníkov onkologického ústavu, „Mini knižnica“ – samoobslužná knižnica pre detských pacientov na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka na Antolskej ulici v Petržalke. Vybranými knihami spríjemňujeme pobyt hospitalizovaných detí a mládeže v spolupráci s klinikou a jej školským zariadením, „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ , 29 ročníkov literárnej súťaže začínajúcich autorov, ktorá za posledné tri roky nadobudla celoslovenský charakter a je o ňu zo strany autorov veľký záujem, „Open air knižnica“ na Tyršovom nábreží počas leta, ktorej súčasťou sú živé detské literárno-dramatické podujatia … Petržalská knižnica je už po štvrtýkrát bartrovým partnerom Magio pláže, Ja ako riaditeľka som pyšná predovšetkým na kolektív svojich vedúcich a garantiek útvarov, ako aj na samotných knihovníkov. Náš úspech, to je naša spoločná práca, priateľské vzťahy a korektný prístup k práci.

 Petržalská knižnica je jednou z tých, ktorá dokazujú, že knižnice už dávno nie sú o regáloch s knihami „v šalátovom vydaní“ a prísnych knihovníčkach večne napomínajúcich, že tu musí byť ticho. V petržalskej knižnici nájdete aj najnovšieho Jo Nesba ako e-knihu, školákom tu pomôžu s písaním domácich úloh  a starším zdokonaliť sa napríklad v angličtine. A dokonca sa tu zbiehajú aj všetci mladí bratislavskí filatelisti, ako v jedinom filatelistickom krúžku pre deti a mládež v celom hlavnom meste.

Najbližšie ak budete hľadať nejakú tú voľnočasovú aktivitu kliknite na www.kniznicapetrzalka alebo lajknikte rovno jej Facebook. „Knižnica to totiž nie je len plná polica, ale môže sa ňou prehnať aj poriadna zábavy a inšpirácie víchrica.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky