INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Parkovanie pre obyvateľov, nie pre politikov

Parkovanie pre obyvateľov, nie pre politikov

Je to asi najboľavejšia téma, ktorá v Bratislave rezonuje už niekoľko rokov. Keďže mesto doteraz parkovanie aktívne neriešilo, skúšali a skúšajú sa s týmto problémom boriť jednotlivé mestské časti. Až teraz je na rokovaní decembrového mestského zastupiteľstva návrh VZN o parkovacej politike. Ako ho vidia naši, petržalskí, poslanci a aké majú voči nemu výhradu, na to sme sa pýtali predsedov jednotlivých politických klubov. Odpoveď sme nedostali len zo Slobodného klubu.

Položili sme im tieto otázky:

 1. V čom vidíte plusy a v čom mínusy aktuálneho VZN hlavného mesta o parkovacej politike?
 2. Ako vnímate predstavy mesta o rozdelení kompetencií a financií (nielen nákladov, ale aj výnosov) v tejto súvislosti medzi mesto a mestské časti?
 3. Čo konkrétne budete presadzovať pri schvaľovaní VZN mestskej časti Petržalka o parkovaní, ktoré by malo spresniť podmienky pre Petržalčanov?

parkovanie Pečnianska

My sme Petržalka, predseda klubu Ján Bučan

 1. Mestské VZN stanovuje základné pravidlá, ktoré sú predpokladom pre spustenie rezidentského a hodinového parkovania v jednotlivých mestských častiach Bratislavy. Definuje kľúčové pojmy ako rezident a abonent, stanovuje dolnú a hornú hranicu úhrady za ročnú parkovaciu kartu ako aj hodinového parkovania. V tejto rovine nie je predkladanému VZN, až na drobné pripomienky, čo vytýkať.

Zásadný problém je v tom, že iniciatíva mesta v oblasti parkovania prichádza príliš neskoro. Navyše v atmosfére, kedy sa vecná diskusia medzi mestom, mestskými poslancami a mestskými časťami zmenila na politický boj. Aktuálna diskusia okolo parkovania je teda skôr povinnou jazdou, než reálnou snahou o riešenie. Je viac ako zrejmé, že nový parkovací systém v tomto volebnom období, t.j. do konca roku 2018 nebude spustený. Vďaka politikárčeniu sa tak premrhá jedno celé funkčné obdobie. A je otázne, ako rýchlo sa problém podarí riešiť v období 2018 – 2022. Pripomínam, že v súčasnosti sme svedkami už o druhého pokusu zo strany mesta. Nejde totiž vôbec o jednoduchú a populárnu tému. Zavedenie spoplatnenia niečoho, čo bolo desaťročia zadarmo, je automaticky nepopulárne rozhodnutie a je tak vnímané aj verejnosťou. Ale rozhodnutie je to správne a nevyhnutné.

 1. Uvádzané rozdelenie výnosov medzi mesto a mestské časti v pomere 25:75 je namieste, keďže sú to práve mestské časti, na ktorých pleciach budú ležať povinnosti a zodpovednosť pri spúšťaní rezidentského parkovacieho systému. Samotný výpočet pomeru 25:75 ale nezohľadňuje náklady mestských častí súvisiace s vybudovaním a prevádzkovaním tohto systému. Z tohto dôvodu sme navrhovali odvádzať mestu 25% z rozdielu medzi nákladmi a výnosmi systému, čo však nebolo akceptované. Reálne tak hrozí, že mestské časti nebudú mať z parkovania žiadne príjmy, čo je zásadný problém. Práve tieto príjmy totiž Petržalka chcela účelovo viazať na budovanie nových parkovacích kapacít – či už prostredníctvom zjednosmerňovania ulíc, alebo budovania nových parkovísk a parkovacích domov. Obdobne by malo podľa môjho názoru aj mesto vynaložiť svoj 25% príjem zo systému na posilnenie mestskej polície, budovanie záchytných parkovísk a posilnenie MHD, nikde sa však k takýmto krokom nezaväzuje. Považujem to za vážny problém.

Petržalka je dnes záchytným parkoviskom pre celú Bratislavu, parkuje tu až 30% nerezidentov. Za kľúčové efekty VZN považujem zavedenie poriadku a pravidiel do verejného priestoru a určite budem presadzovať princíp, že domáci – rezidenti majú prednosť, podobne ako to platí všade inde vo svete.

 1. Ako som už ale spomínal, šancu na spustenie nového rezidentského systému sme v tomto funkčnom období už premrhali, neexistuje politická vôľa na jeho spustenie. Tu a tam sa síce budú vytvárať parkovacie miesta, možno sa aj miestne VZN schváli, ale účinnosť tohto VZN a teda aj spustenie zmysluplného riešenia rezidentského parkovania sa presunie na plecia ďalšieho miestneho zastupiteľstva pre obdobie 2018 – 2022. Zostáva iba dúfať, že ďalšie zastupiteľstvo sa k tomuto problému postaví čelom a Petržalčania nebudú na reguláciu parkovania čakať ďalšie dlhé štyri roky.

Parkovanie

Sieť, Mladá Petržalka, SaS, Strana zelených, predseda klubu Oliver Kríž

1.Určitým plusom je samotný fakt, že sa o tomto probléme začalo serióznejšie diskutovať na úrovni hlavného mesta. Mohla by sa tým dosiahnuť veľmi potrebná celomestská koordinácia. Teda to, aby bola nová koncepcia účinná a jednoduchá.

No navrhované VZN nesie v sebe množstvo ustanovení, ktoré vnímam negatívne. A to najmä fakt, že prvá (zľavnená) rezidentská karta nebude viazaná na byt, ale na majiteľa auta. Toto podľa mňa odporuje základnej myšlienke celej koncepcie.

 1. Pôvodnú dohodu na rozdelenie výnosov v pomere 75:25 v prospech mestských častí som privítal veľmi pozitívne. Ale, žiaľ, v najnovšom návrhu VZN je celé rozdelenie posunuté do úplne inej polohy: deliť týmto pomerom sa majú len výnosy z predaja parkovacích kariet. Výnos z pokút má ísť celý v prospech hlavného mesta. To je pre Petržalku neprijateľné.
 2. Najdôležitejšie je, aby všetky financie, ktoré budú samospráve plynúť z nového systému parkoviania, boli účelovo viazané výsostne na rozvoj statickej dopravy. To znamená, že všetky peniaze musia ísť naspäť na “parkovanie” – budovanie záchytných parkovísk, parkovacie domy, údržba existujúcich miest, atď.

parkovanie rudo

Odpovede poslancov klubu Zmena zdola, NOVA, KDS a OĽaNO 

 1. Jozef Vydra: V prvom rade je VZN dosť odlišné vo viacerých bodoch od toho, ktoré sme schvaľovali pôvodne na zastupiteľstve v Petržalke. To vnímam zo strany primátora Nesrovnala ako podraz na poslancoch. Pozitíva som ani poriadne nenašiel… Vlastne iba jedno: že sa konečne niečo chystá pohnúť po rokoch prešľapovania na mieste. No obavám sa, že sa spustením parkovacej politiky iba zníži počet parkovacích miest, a za toto „nič“ si majú ako za „výhodu“ obyvatelia mesta platiť.
 2. Milan Vetrák: Deľba výnosov je neprimerane stanovená v prospech hlavného mesta, keďže pomer 25% z výnosov pre hlavné mesto a 75% výnosov pre mestské časti nezahŕňa aj výnos z pokút, ktoré by mali byť podľa tohto uznesenia  100% v prospech hlavného mesta. Keďže takmer všetky náklady ma znášať mestská časť, je to veľmi nerovnoprávne postavenie.
 3. Jozef Vydra: VZN nerieši viaceré životné situácie ľudí. „Nepozná“ napríklad inštitút náhradného vozidla, ktoré dostanete, keď máte auto v servise, možnosť predplatenia, resp. rezidentskej karty pre obyvateľa, nie pre auto. Mnohí rezidenti by museli platiť ako nerezidenti a to sa mi nepáči.
 4. Elena Pätoprstá: Vedenie magistrátu nezohľadnilo zásadné pripomienky občanov, ale ani tie, ktoré voči nemu vyjadrilo petržalské miestne zastupiteľstvo. Tým doslovne Petržalke zväzuje ruky na dobré riešenie. Takže je otázne, či poslanci mesta vôbec prijmú takéto VZN. Obyvatelia na verejnom prerokovaní upozorňovali na to, že ešte pred tým ako magistrát spustí parkovaciu politiku, treba vybudovať záchytné parkoviská, skrátiť intervaly čakania na zastavkách MHD, riešiť ďalšie BUS pruhy, bezpečné cyklotrasy, dobudovať parkovacie miesta tam, kde je to nepôjde na úkor zelene a hlavne zastaviť nepremyslené zahusťovanie mesta. To, čo navrhuje primátor, je podľa mňa obrátený postup a neprinesie obyvateľom Petržalky žiadne zlepšenie, ale len zvýšené poplatky a riskantný experiment. Občania žiadali od primátora jednotnú rezidenčnú kartu pre celé mesto a bezplatné rezidenčné parkovanie. Primátor im ponúkol viaceré karty a rozdielne platby v každej mestskej časti. Za takéto riešenie nezahlasujem.

parkovanie Pečnianska

 

Klub pre Petržalku, predsedníčka Ivana Antošová

 1. Aktuálne predložené VZN hlavného mesta SR Bratislavy tvorí parciálnu časť v celom systéme plánovania dopravy a mobility. S ohľadom na to, že ho súčasné vedenie mesta pripravovalo dva roky, chýba komplexný koncepčný strategický materiál riešenia dopravy v hlavnom meste. Preto predložené VZN vyvoláva vlnu negatívnych emócií občanov a veľké obavy. Participatívny prístup samosprávy v takej strategickej téme je kľúčový. Klub pre Petržalku si uvedomuje, že doprava, a najmä ekologická doprava, je kľúčová pre hospodársky a ekonomický rozvoj miest a regiónov, čo má zásadný vplyv na kvalitu života občanov. Nedostatok informácií v celej komplexnosti témy však vedie k opatrnosti a časovej potrebe analyzovania všetkých aspektov súvisiacich s predloženým VZN.
 2. Klub pre Petržalku vníma celú históriu prípravy VZN o parkovaní až po súčasnosť. Rozdelenie kompetencií je politická dohoda starostov jednotlivých mestských častí a primátora hlavného mesta SR Bratislavy.
 3. Klub pre Petržalku v súčasnom období veľmi dôkladne analyzuje predložené VZN o parkovaní. Analyzuje ho v duchu komplexnosti vedúceho k rozvoju a zlepšovaniu verejného priestoru pre obyvateľov, jeho účinnosti, efektívnosti, transparentnosti a pridanej hodnoty pre rozvoj rozumného mesta. Klub pre Petržalku zároveň bude pozorne sledovať vyhodnotenie pripomienok verejnosti k VZN a prípadné pozmeňujúce návrhy zo strany mestských poslancov. Výstupy analýz spracovania uvedených atribútov a prípadné pozmeňujúce návrhy budú kľúčové pri našom rozhodovaní s prioritným cieľom presadzovania lokálnych aspektov a potrieb Petržalčanov v rámci celého procesu schvaľovania VZN na úrovni mestského a následne miestneho zastupiteľstva.

primátor, nesrovnal

 Otázky o parkovaní sme poslali aj primátorovi Ivovi Nesrovnalovi:

 1. Môžete predstaviť systémové opatrenia, ktorými chcete podporiť verejnú dopravu po zavedení regulácie parkovania?

Jednotná parkovacia politika neznamená nič iné ako jednotné pravidlá v parkovaní platné pre celú Bratislavu s cieľom zvýhodniť občanov Bratislavy, znížiť počet áut v uliciach a získať viac parkovacích miest pre rezidentov. Ale hlavne vniesť do našich verejných priestorov poriadok a systém, pretože na súčasný chaos vo verejných priestoroch doplácame všetci. Parkovacia politika sa bude postupne vyvíjať. Aj príklady iných európskych miest hovoria jasnou rečou – nikto zo dňa na deň tento ťažký problém nevyriešil. S parkovacou politikou ale súvisia aj ďalšie projekty a systémové opatrenia – zapojenie železničnej dopravy do prepravy osôb, spustenie bikesharingového systému, budovanie nových cyklotrás, dokončenie električky v Petržalke až po Janíkov dvor, modernizácia MHD, výstavba záchytných parkovísk či parkovacích domov. Cieľ je ale jasný – zlepšiť dopravu v našom meste. A to budem presadzovať vždy a všade.

 1. Môžete predstaviť koncepciu a časový harmonogram budovania záchytných parkovísk? Nadviazali ste v tomto smere už spoluprácu s BSK?

Na vybudovanie záchytných parkovísk je dôležité najskôr identifikovať vhodné pozemky. To momentálne robíme, požiadal som o súčinnosť aj starostov mestských častí. Záchytné parkoviská však musí budovať aj župa, pretože primárne ide o obyvateľov širšieho kraja, ktorý budú tieto záchytné parkoviská využívať tak, aby na kraji mesta mohli nastúpiť do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy a dostať sa rýchlo a bez problémov do centra mesta. Budovanie záchytných parkovísk vo viacerých častiach Bratislavy je aj súčasťou aktivít slovenských železníc, ktoré pripravujú budovanie tzv. terminálov integrovanej osobnej prepravy. To súvisí aj s väčším zapojením železničnej dopravy do prepravy ľudí na území Bratislavy.

 1. Aký vidíte ďalší systémový krok na dosiahnutie cieľa – zaviesť regulované parkovanie – keď s tým väčšina obyvateľov nesúhlasí?

Práve naopak. Aj keď sme sa na verejnej diskusii s obyvateľmi rozprávali na túto tému, jasne zaznelo, že mesto parkovaciu politiku potrebuje. Aj Bratislavčania chcú poriadok v parkovaní. Mesto potrebuje jeden systém parkovania a nie 17 rozdielnych politík, na ktoré doplatia Bratislavčania. Bratislava je jedno mesto, nemôžeme sa správať ako 17 samostatných znepriatelených obcí, nemôžeme sa deliť, musíme sa spájať. Myslím, že je načase ťahať za jeden koniec. Navrhovaný systém je voči mestským častiam slobodný a mestské časti sa doň môžu zapojiť podľa vlastného rozhodnutia, kedykoľvek. Len je dôležité, aby sa starostovia nového systému parkovania v meste nebáli a aby sme v meste nekoncepčne nezavádzali samostatné parkovacie politiky, ktoré nás privedú iba do slepej uličky, nie k riešeniu parkovania. Verím, že zhodu nájdeme. Ja som totiž presvedčený, že v Bratislave nie je primátor jediný, kto považuje poriadok v parkovaní za potrebný. A povzbudzujú ma aj postoje mnohých poslaneckých klubov, ktoré tejto potrebe rozumejú. Vytvorili sme systém so slobodou rozhodnutia mestských častí, nie taký, ktorý ich má lámať cez koleno. Takže verím a usilujem sa robiť všetko pre to, aby sa nám to spoločne podarilo. Nechceme a nemôžeme sa viac prizerať tomu, ako Bratislavčania nemajú kde parkovať a mamičky s kočíkmi sa nemajú kde prechádzať po chodníku, lebo je plný zaparkovaných áut…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky