INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Predĺženie električkovej trate sa opäť posúva

Predĺženie električkovej trate sa opäť posúva

Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje k roku 2020 v súvislosti s predĺžením električkovej trate až na koniec Petržalky nakúpiť a12 až 15 nových električiek. Cena jednej električky by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 2,5 milióna eur. A kedy sa na nich odvezieme až do Janíkovho dvora?

Deň pred letnými prázdninami zverejnil Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Záverečné stanovisko v ktorom súhlasí s výstavbou II. etapy výstavby električkovej trate (Šafárikovo námestie – Bosákova). Toto stanovisko nadobúda právoplatnosť až po 30 dňoch od jeho zverejnenia na enviroportali. Až potom bude proces EIA ukončený. Teda ak by sa  žiadny účastník konania neodvolal. Čo nie je pravdepodobné pretože k pôvodnému zámeru bolo vznesených viac ako 100 pripomienok, mnohé veľmi obšírne.  Najviac (39) ich prišlo od Združenia domových samospráv Marcela Slávika.

Betóny zmiznú, Chorvátske rameno sa dočká sprietočnenia

Pripomienky dotknutých orgánov a verejnosti

Po prvotnom pripomienkovaní je zrejmé, že spracovateľ posudku uprednostňuje tzv. variant 2m, ktorý nevyžaduje preložku Chorvátskeho ramena ale zabezpečí jeho sprietočnenie. Zároveň akceptoval aj preferovanú zmenu výškového trasovana električkovej trate v úseku križovania ciest Kutlíkova Pajštúnska. Inak povedané, vyhovel požiadavke MČ Petržalka aby táto križovatka bola úrovňová, hoci pôvodne sa plánovalo, že električka pôjde popod cestu. MČ Petržalka svoju žiadosť odôvodnila tým, že takéto riešenie je vhodnejšie pre budúci rozvoj urbanisticko-architektonický rozvoj okolitého územia, pretože trať nebude vytvárať výškovú bariéru.

Samospráva Petržalky si presadila úrovňové križovanie trate s Pajštúnskou

Z pripomienok dotknutých orgánov napríklad Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR reaguje na výšku nástupnej hrany (0,25m, teda pri nástupe do nízkopodlažných električiek bude nutné prekonávať výškový rozdiel), ktorá je podľa neho v rozpore so zákonom o stavebnom a technickom poriadku dráh a trvá na bezbariérovom prístupe. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie zas reguluje výsadbu navrhovanej zelene v okolí Chorvátskeho ramena s odôvodnením, že je to vodná stavba a do piatich metrov od brehovej čiary toku nie je možné vysádzať porasty a budovať stavby.

Časť Petržalka City, pohľad na Chorvátske rameno

Z reakcií na pripomienky dotknutej verejnosti je zaujímavá zmena postoja k spoločnosti Petržalka City. Kým v minulosti predkladateľ zámeru reagoval na ich pripomienky zosúladenia trate električky s dopravným napojením projektu Petržalka City, s tým že si to majú riešiť sami, aktuálne zmenil rétoriku. Akceptuje ich pripomienky a križovatkové uzly Rusovská/Jantárová a Jantárová/Romanova budú projekčne aj stavebne predpripravené pre budúce dopravné napojenie projektu Petržalka City.

Čo sa týka objektu protitankovej steny – pamätihodnosti celomestského významu, ktorá stála v električke v ceste, bude po dohode s Okrášľovacím spolkom a investorom premiestnená mimo plánovanú trať.

Plánovaná zástavka Janíkov dvor ďalej nerušene chátra

Dobrou správou je, že magistrát počíta s vybudovaním parkoviska Park+Ride pri zástavke Janíkov dvor.

Čo sa týka toľko diskutovaného duálneho rozchodu koľajníc, ktorý je súčasťou I. etapy trate – pokračovanie nebude. Na území Bratislavy sú vybudované a budú modernizované trate s rozchodom 1000mm, okrem toho podľa stanoviska magistrátu EÚ podporuje rozvoj a modernizáciu el.tratí len s rozchodom 1000m, takže taký bude aj v II.etape nosného systému v Petržalke. Zabudnite na duálny systém TRAM/TRAIN.

Duálny rozchod nebude v II.etape pokračovať

Spracovateľ zámeru sa vyjadril k 117 pripomienkam, pričom bolo 37 neakceptovaných. Časť ale z dôvodu, že ich možno doriešiť v rámci urbanistickej štúdie územia, ktorý dal Magistrát na základe súťaže vypracovať víťazovi prof. Ing. arch. Bohumilovi  Kováčovi. Zmyslom štúdie je podrobnejšie riešiť územie a priniesť aj podnety na zmenu územného plánu.

Metráky zeminy, hluk a prach

Vzhľadom na rozhodnutie projektantov nevyužiť terénny zárez plánovaný pre metro sa bude zavážať zeminou. Najvýraznejšie pocítia diskomfort obyvatelia v okolí plánovaného kríženia trate s Pajštúnskou. Počas rokov výstavby trate musia ale počítať so zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou a pohybom stavebných mechanizmov a dopravy všetci Petržalčania a to najmä v lokalite  Janíkov dvor (stavenisková doprava pôjde po Panónske a Dolnozemskej), Betliarska ulica, Jantárová cesta, Kutlíková ale aj  Jirásková ulica smerom na Dolnozemskú a napokon Rusovská cesta v smere na Panónsku. Hlučné činnosti by mali byť vykonávané počas pracovných dní od 7. do 18.hodiny a v sobotu od 8. do 13.hodiny.

Na zasypanie bude potrebné mnoho tatroviek zeminy

Hoci bol pôvodne začiatok výstavby naplánovaný už na jar budúceho roku, magistrát  aktuálne spomína až rok 2019. Žiadať o vydanie územného rozhodnutia však stavebník môže, až keď bude mat právoplatne záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie. A zdá sa, že výhrad je k nemu  najmä zo strany dotknutej verejnosti stále dosť.

Kompletné znenie Záverečného stanoviska EIA TU

 

 • Karči

  Moj skromný odhad slávnostného prestrihávanie pásky,za prítomnosti všetkých printových aj elektronických médii odhadujem na rok 2030

  • Jarko Hevera

   Neverím v roku 2030 budô možno klopkat politici kladivkami na zahájenie stavby Možno !!!!!!!!!!!!!

   • Jarko Hevera

    Už je to tu dostali sa mi do rúk noviny , a z úžasom čítam že elekrička v petržalke v roku 2023 z dodatkom možno !!!!! to už si robia z ludí bláznov 8 rokov po dokončný 1 etapy možno bude !

    • Jarko Hevera

     Podla môjho názoru asi by bolo najlepšie ukončit trat tam kde je dnes konečná , akurát ju rozšírit na viac vozov,a s toho koridoru urobit park až po janíkov dvor .

 • Juraj Zdinak

  Kto robil fotky pre pana, hlavne ta prva, to vyzera ako mobilom fotene

 • Tomas Novak

  Chorvátsky kanál, nie chorvátske rameno…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky