INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zákony v každodennom živote  (dnes o osvojení) – Všetko pre dobro dieťaťa

Zákony v každodennom živote (dnes o osvojení) – Všetko pre dobro dieťaťa

 

Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Osvojiť možno len maloleté dieťa

Ako vyplýva zo zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „zákon“) osvojením (adopciou) vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť aj rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má v plnom rozsahu spôsobilosť na právne úkony, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne. Okrem podmienky, že osvojiť možno len maloleté dieťa a to iba v prípade, ak je osvojenie v jeho záujme, medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel. Pod pojmom „maloleté dieťa“ sa na účely zákona rozumie dieťa od narodenia po dosiahnutie plnoletosti, pričom plnoletosť sa podľa Občianskeho zákonníka nadobúda dovŕšením osemnásteho roku, resp. pred jeho dosiahnutím len uzavretím manželstva.

  • Kto môže osvojiť maloleté dieťa

Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, ďalej pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela.  Súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť len manželia.

  • Skúšobná doba

Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou uhrádza budúci osvojiteľ. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd.  Ak tento nepodá návrh na osvojenie maloletého dieťaťa najneskôr v lehote osemnástich mesiacov od zverenia maloletého dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa, súd môže predosvojiteľskú starostlivosť zrušiť.

  • Príbuzenské vzťahy

Osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov bude mať priezvisko určené vyhlásením snúbencov pri uzatváraní manželstva. To platí aj v prípade, že osvojiteľom je manžel matky osvojenca. Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom. V prípade, ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované. Osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu.

  • Zrušenie osvojenia

Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Zrušením osvojenia vznikajú znovu vzájomné vzťahy medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, osvojenec bude mať opäť svoje predošlé priezvisko. Ak súd zistí, že rodičia neplnia alebo nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností, rozhodne v zmysle zákona o potrebných opatreniach. Po uplynutí lehoty na zrušenie osvojenia môže byť osvojenec znova osvojený.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky