INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zákony v každodennom živote  (dnes o brannej povinnosti občanov ) – Pripravený brániť vlasť

Zákony v každodennom živote (dnes o brannej povinnosti občanov ) – Pripravený brániť vlasť

Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Kedy sa z muža stáva regrút

Branná povinnosť v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. – zákon o brannej povinnosti  v platnom znení, vzniká občanovi – mužovi 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občanovi – mužovi, ktorý má trvalý pobyt v cudzine a prihlásil sa na trvalý pobyt v Slovensku po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná povinnosť odo dňa prihlásenia sa na trvalý pobyt. Občanovi – mužovi, ktorý nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná povinnosť odo dňa nadobudnutia tohto občianstva, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Branná povinnosť vzniká aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť. Občanovi, ktorý podstúpil zmenu pohlavia na mužské po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná povinnosť odo dňa zmeny jeho úradnej identity ak má trvalý pobyt na území Slovenska. Občan, ktorému nevznikla branná povinnosť, môže dobrovoľne prevziať brannú povinnosť od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Žiadosť o dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti je občan a cudzinec povinný podať s úradne osvedčeným podpisom. Okresný úrad v sídle kraja zaradí občana do národnej registrácie v deň vzniku brannej povinnosti, z národnej registrácie vyradí občana v deň zaradenia do záloh ozbrojených síl, vzniku služobného pomeru profesionálneho vojaka, zániku brannej povinnosti.

  • Zánik brannej povinnosti

Branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť, ak sa stal nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného okresným úradom, ďalej keď prestal byť občanom alebo mu skončil trvalý pobyt na území Slovenska, dovŕšil 55 rokov veku, bol uznaný za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorému bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená ako aj občanovi, ktorý umrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Občan, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť, môže v stave bezpečnosti štátu vziať späť dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti na základe písomnej žiadosti podanej okresnému úradu v sídle kraja.

  • Rozkaz je rozkaz

Odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu, o ročníkoch registrovaných občanov povolaných na odvod rozhoduje prezident SR na návrh vlády, o termínoch odvodu rozhoduje minister obrany. Registrovaného občana povolá na odvod okresný úrad v sídle kraja povolávacím rozkazom. Ak registrovaný občan odoprel prevzatie povolávacieho rozkazu, považuje sa povolávací rozkaz na odvod za doručený v deň, keď odoprel jeho prevzatie. V prípade, ak sa registrovaný občan nedostaví na odvod, neoznámil dôvod, pre ktorý sa nemôže dostaviť a povolávací rozkaz na odvod mu bol riadne doručený, môže byť na odvod predvedený. Proti povolávaciemu rozkazu na odvod sa nemožno odvolať ani ho nemožno preskúmať súdom. Registrovaný občan povolaný na odvod je povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke.  Okresný úrad v sídle kraja na základe posúdenia zdravotného stavu registrovaného občana odvodnou komisiou vydá rozhodnutie o spôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu, resp. o dočasnej nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu alebo o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu.                                                                                                                  (Pokračovanie)

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky