INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Páchnuci pes a výťahy

Páchnuci pes a výťahy

Máme v dome susedu, ktorá vlastní dlhosrstého psa, a ten nás svojím silným zápachom niekoľko rokov neskutočne obťažuje. Býva na 12. poschodí a po použití výťahov je dlho cítiť silný zápach. Zdražuje to aj prevádzku výťahov, pretože po zistení zápachu v ňom si každý privolá druhý výťah. Viackrát bola na to upozornená susedmi aj vedením samosprávy a riešilo sa to aj na domovej schôdzi. Bolo jej odporučená zvýšená starostlivosť o psa, najmä pokiaľ ide o hygienu, pravidelné strihanie a návšteva veterinára, ale náprava nenastala. Jej odpoveď bola že to má len pokazené zuby a ak nedáme pokoj, že sa odsťahuje, byt prenajme „cigánom“ a potom uvidíme, čo v dome bude. Vlastník bytu sa predsa musí zdržať všetkého, čo obťažuje ostatných obyvateľov v dome! Obraciame sa na Vás so žiadosťou, či by ste nám i ostatným čitateľom s podobnými ťažkosťami nedali radu, aké možnosti máme na nápravu stavu. 

(Zástupcovia vlastníkov, Šustekova 25 – 27)

Vlastnícke práva všetkých subjektov v dome sú si rovnocenné a práve preto sú v určitej miere aj limitované. Využívaním vlastníckeho práva vlastníka bytu a nebytového priestoru (ďalej len „vlastník“) nesmie narušiť pokojné využívanie vlastníckeho práva inému, čo sa v plnej miere prejavuje aj pri susedských vzťahoch najmä, ale nielen, v bytových domoch. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon“), ak vlastník svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov tak, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva o. i. aj tým, že sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov v dome, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka rozhodnúť o predaji bytu. Nariadenie predaja bytu rozhodnutím súdu je krajným zásahom do vlastníckych práv, z ktorého vyplývajú mnohé dôsledky. Skôr, ako sa k takémuto kroku oprávnené osoby rozhodnú, je potrebné posúdiť, či je k dispozícií dostatok rozhodujúcich dôkazov, ktoré preukazujú odôvodnenosť návrhu. Susedské spory o čistotu schodiska, vzájomné urážky, rôzne prieky či zapáchajúci pes nie sú dostatočným dôvodom, aby súd nariadil predaj bytu.

Oveľa lepšie a rozumnejšie je susedsky sa pozhovárať a slušne sa dohodnúť, ako odstrániť sporný problém. Ak to nepomôže, pachom obťažovaný sused má možnosť v prípade akútnej potreby požiadať o zákrok mestskú políciu, nakoľko vlastník nesmie obťažovať susedov ani pachmi nad mieru primeranú pomerom. V každom prípade je potrebné objektívne posúdenie spornej veci, teda či konkrétny zásah do vlastníckych práv ďalších vlastníkov prekračuje mieru primeranú pomerom. Nepredpokladám, že privolaní policajti dokážu určiť a zadokumentovať intenzitu pachu a záležitosť riešiť udelením pokuty, resp. postúpením veci príslušnému úradu na prejednanie priestupku, ktorý má v zmysle zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) právomoc riešiť priestupky proti občianskemu spolunažívaniu aj adekvátnym predbežným opatrením. Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, máte možnosť domáhať sa ochrany na obci aj bez predchádzajúcich zásahov mestskej polície. Je však potrebné, aby takéto podanie išlo od viacerých vlastníkov, nie iba od vás a aby bolo doložené relevantnými dokladmi, čo ste v danej veci už podnikli. Tvrdenie o dlhotrvajúcom silnom zápachu totiž neznie príliš presvedčivo.

Chov psov v mestských bytoch je dnes značne rozšírený. Nateraz však neexistuje žiadna právna norma, ktorá by sa zaoberala otázkou, kto a za akých podmienok môže mať psa či iné spoločenské zviera v bytovom dome. Zákon č. 282/2002 Z. z. v platnom znení, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, ako aj zo zákona odvodené všeobecné záväzné nariadenie obce, sa týkajú len verejného priestranstva. K chovu psa vo vlastnom byte nie je potrebný súhlas vlastníkov v bytovom dome, v prípade prenajatého alebo nájomného bytu rozhoduje vždy jeho majiteľ.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky