INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bezkonfliktný bytový dom

Bezkonfliktný bytový dom

Zákony v každodennom živote (dnes o susedskej pohode pod jednou strechou, časť druhá)

Nie každý má vedomosť o práve potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Aké sú povinnosti vlastníka (užívateľa) bytu v súvislosti s bezkonfliktným bývaním v dome vyplývajúce zo zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení pri predchádzaní požiaru?

Užívateľ bytu pri predchádzaní požiaru je povinný dodržiavať požiarnobezpečnostné predpisy, ktoré by mali byť dostupné na mieste v dome obvyklom. Je povinný:

  1. a) udržiavať poriadok v spoločných priestoroch, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu práce zásahovej jednotky,
  2. b) nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach s možnosťou vzniku požiaru (pivnice, schodiská, výťahy),
  3. c) dbať, aby dvere do pivničných priestorov boli vždy uzamknuté,
  4. d) zdržať sa prác, pri ktorých môže vzniknúť požiar a pre ktoré je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov,
  5. e) udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov, zdržať sa neodborných opráv a zriaďovania provizórnych elektrických vedení,
  6. f) dbať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hasiacich zariadení, najmä vybavenia nástenných požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc, prúdnic, ručných hasiacich prístrojov a k ich používaniu na účely nesúvisiace s ochranou pred požiarmi.
  • Do akej miery je možné využívať spoločné priestory?

Do priestorov kočikární okrem detských kočíkov a invalidných vozíkov je dovolené umiestňovať bicykle, detské kolobežky a trojkolky. Na základe rozhodnutia vlastníkov je možná úprava, napríklad uloženie nábytku na kratší čas pri sťahovaní a pod. Za odložené veci správa domu nezodpovedá. Pokiaľ ide o spoločné lodžie a balkóny, nie je okrem kvetinovej výzdoby dovolené odkladať na ne akékoľvek iné predmety. Na súkromné účely je zakázané používať elektrické zástrčky umiestnené v spoločných priestoroch, inštalovať elektrické prípojky do jednotlivých pivníc vlastníkov a mať v nich dlhodobo alebo krátkodobo zapojené akékoľvek elektrické spotrebiče. Úprava pravidiel je na vlastníkoch bytov a nebytových priestorov, ktorí môžu hlasovaním rozhodnúť o jednotlivých záležitostiach. Bez ich predchádzajúceho súhlasu nesmú byť spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu a príslušenstvo domu použité na reklamné účely alebo montáž akéhokoľvek technického zariadenia.

  • Ako je to s vykladaním vecí z okien a balkónov?

Kvety umiestnené na parapetoch okien, balkónoch a lodžiách musia byť zaistené proti pádu. Pri ich polievaní voda nesmie pretekať a poškodzovať spoločné časti domu, veci susediacich užívateľov a chodcov. Pokiaľ ide o kvety na schodiskách, je zakázané ukladať ich na miesta, ktoré podľa príslušných právnych predpisov tvoria únikovú cestu. Je zakázané prášiť z balkónov, okien a lodžií koberce alebo iným spôsobom znečisťovať okolie.

  • A čo v prípade súkromnej iniciatívy zameranej na zvýšenie bezpečnosti v bytovom dome?

Individuálne stavebné zásahy vlastníkov bytov v spoločných priestoroch, ako napríklad dodatočné inštalácie mreží alebo priečok, ktoré oddeľujú priestory pred bytom od ostatnej časti chodby, ktorá je časťou únikovej cesty, sú zakázané. V každom prípade takéto iniciatívy podliehajú povoleniu príslušného stavebného úradu.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky