INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zákony v každodennom živote (dnes o rodičoch a deťoch)

Zákony v každodennom živote (dnes o rodičoch a deťoch)

Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. Výňatok z právneho predpisu je voľne spracovaný a má len informatívny charakter. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Mama, otec a ja

V zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. – zákon o rodine v platnom znení, súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa (ďalej len „maloletý“), zastupovanie maloletého a správa majetku maloletého. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého. Tieto práva vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy, alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený, alebo pozastavený. Súd môže priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloletého aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého. Ak je potrebné spravovať majetok maloletého, v rozhodnutí o priznaní rodičovských práv a povinností súd zároveň rozhodne o ustanovení opatrovníka na spravovanie jeho majetku (ďalej len „majetkový opatrovník“). Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Na výchove dieťaťa sa podieľa aj manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. Rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývin dieťaťa.

  • Zastupovanie maloletého

Rodičia zastupujú maloletého pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilý. (Podľa občianskeho zákonníka majú maloletí spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku). Žiadny z rodičov nemôže zastupovať maloletého, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým, alebo medzi maloletými, zastúpenými tým istým rodičom, navzájom. V takom prípade súd ustanoví maloletému opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník“). Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloletý nemá zákonného zástupcu, alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloletého v konaní, alebo pri určitom právnom úkone, zastupovať.

  • Starostlivosť o majetok    

Rodičia sú povinní spravovať majetok maloletého s náležitou starostlivosťou.  Výnosy z majetku maloletého získané pri jeho spravovaní môžu rodičia maloletého použiť najmä na uspokojovanie potrieb maloletého a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb rodiny. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom zostáva zachovaná. Ak vznikol bez zavinenia osôb, ktoré sú povinné maloletému poskytovať výživu, hrubý nepomer medzi ich majetkovými pomermi a majetkovými pomermi maloletého, možno na účel uspokojovanie potrieb maloletého a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb rodiny použiť aj majetok maloletého.  Rodičia odovzdajú dieťaťu jeho majetok, ktorí spravovali, najneskôr do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti dieťaťa. Maloletý má právo požiadať rodičov alebo osoby, ktoré spravujú jeho majetok, o vyúčtovanie týkajúce sa správy jeho majetku. Ak sú záujmy maloletého súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia sami neurobili, alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku, súd môže na tento účel ustanoviť maloletému majetkového opatrovníka.                                                                                                   (pokr.)

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky