INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zákony v každodennom živote (dnes o súkromnej bezpečnostnej službe)  

Zákony v každodennom živote (dnes o súkromnej bezpečnostnej službe)  

Ochrana majetku a osôb –  Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Zdravý a bezúhonný

Ochranu verejných priestorov, osôb a majetku (ďalej len „fyzická ochrana“) môže vykonávať iba osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, spĺňa zákonom dané podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Fyzickú ochranu nesmie vykonávať osoba, ktorá vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok znižujúcich jej schopnosť konať, alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že bude riadne plniť všetky svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozila okolie.

  • Zrakom a technikou

Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany (ďalej len „ochrankár“) sú podľa zákona  č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oprávnené presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu, na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou, alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť. Takéto predmety má povinnosť odobrať. Ochrankár môže zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám a osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je tam vstup so zbraňou zakázaný.

  • Kontrola aj zákazy

Ochrankár je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti od osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, alebo bezprostredne po jeho spáchaní, ako aj od osôb, pristihnutých pri neoprávnených vstupoch a výstupoch v chránených objektoch a miestach.

Má právo kontroly pri vjazde do chráneného objektu alebo na chránené miesto dopravným prostriedkom alebo pri jeho výjazde, či v ňom nie sú predmety, alebo zvieratá pochádzajúce z trestnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou, objektom alebo s chráneným miestom. Do príchodu štátnej, vojenskej alebo obecnej polície môže ochrankár predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť, bola pristihnutá pri páchaní priestupku, alebo bezprostredne po spáchaní priestupku a v ďalších vyššie uvedených prípadoch.

  • Neutajený ochrankár

Ochrankár má podľa druhu činnosti identifikačný preukaz s fotografiou, ktorý musí obsahovať obchodné meno prevádzkovateľa, druh bezpečnostnej služby, číslo licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľa, meno a priezvisko, titul držiteľa identifikačného preukazu, číslo identifikačného preukazu, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa. Pri plnení úloh podľa zákona na verejne prístupnom mieste je ochrankár povinný mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz na ľavej strane odevu v oblasti pŕs.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky