INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpovedá právnik

Odpovedá právnik

Manipulácia s písomným hlasovaním? – V našom bytovom dome sa uskutočnilo písomné hlasovanie, jeho vykonávateľom bol určený zástupca vlastníkov v prijatom uznesení, ktorého znenie si sám nadiktoval. Ustanovenie § 8a ods.5 ale hovorí, že mal byť zvolený vlastníkmi na schôdzi. Kto určuje vykonávateľa písomného hlasovania, musí byť vykonávateľom len zástupca vlastníkov? Môže byť platné písomné hlasovanie o dodávateľovi, ktorého určil správca? My, vlastníci, pred písomným hlasovaním sme nemali možnosť výberu, mohli sme len vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s dodávateľom. Ďakujem. 

Mail A. F.

Písomné hlasovanie môže v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – zákon č. 182/1993 Z. z. v platnom znení (ďalej len „zákon“) vyhlásiť správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „vlastník/ci“), ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca do 15 dní od doručenia žiadosti, resp. ho môžu odsúhlasiť vlastníci na schôdzi. Písomné hlasovanie zabezpečuje správca bytového domu, pričom zákon neurčuje okruh osôb kompetentných na jeho realizáciu. Vlastníci musia byť o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, ako aj o termíne a mieste hlasovania, informovaní minimálne sedem dní vopred a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvaľovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka, otázka alebo otázky, označené poradovými číslami. Otázka musí byť zreteľne daná, nesmie obsahovať „balík“ súvisiacich podotázok, či viac otázok z rôznych oblastí a musí byť identická s predloženou otázkou na ozname o konaní písomného hlasovania.

Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci v dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listine. Zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné overenie podpisov pri hlasovaní, výnimku tvorí písomné hlasovanie podľa § 14 ods. 4,  kedy podpis vlastníka na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia,  zvolení na schôdzi vlastníkov. Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome môže overiť aj notár alebo obec. Ak vlastník nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Zákon explicitne neurčuje počet hlasovacích dní, malo by byť pravidlom, že z dôvodov eliminácie nežiaducich javov je najvhodnejší jednodňový termín hlasovania na  určenom mieste v bytovom dome. Niekoľkodňové chodenie po bytoch, presviedčanie vlastníkov, za ktorých často vyjadrujú názor nájomníci, nie je podľa môjho názoru písomným hlasovaním, ale povrchnou anketou. Nestačí, ak si zástupca vlastníkov v zozname vlastníkov nechá podpísať príslušnú kolónku. V danom prípade hovoríme o zástupcovi vlastníkov zvolenom na schôdzi vlastníkov v zmysle § 8a ods.5 zákona. V prípade, ak sa písomné hlasovanie koná na základe žiadosti štvrtiny vlastníkov podľa prvej vety § 14 ods. 7 zákona, výsledok hlasovania zisťuje a zabezpečuje ďalšie úkony s týmto spojené, zástupca zvolený ad hoc štvrtinou vlastníkov, ktorí písomné hlasovanie iniciovali. Správca v zmysle vyššie citovaných ustanovení nie je kompetentný určovať zástupcu vlastníkov. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov, ak zákon neustanovuje inak, napríklad súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov. Za úspešné hlasovanie možno považovať rozhodnutie, ktoré odsúhlasila zákonom požadovaná väčšina hlasov vlastníkov v dome, pričom hlasovanie a zisťovanie výsledku hlasovania prebehlo v súlade s ustanoveniami zákona a zmluvou o výkone správy. V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov.

O inštitúte písomného hlasovania sme v poradni hovorili už viackrát. Pri nedodržaní zákonom stanovených podmienok môže byť pre vlastníkov v určitých prípadoch táto forma hlasovania nevýhodná, najmä ak sa správca snaží presadiť svoje vlastné záujmy. Nakoľko ste nespomenuli dátum, kedy ste hlasovali a s akým výsledkom, predpokladám, že predmet písomného hlasovania bol schválený požadovaným kvórom už dávnejšie. Svoju nespokojnosť ste mohli prejaviť na príslušnom súde a to v lehote tridsať kalendárnych dní od oznámenia výsledku hlasovania. Zákonom stanovená lehota má prekluzívny charakter, jej nedodržanie má za následok zánik práva. Keď máte podozrenie z manipulácie písomného hlasovania v spojitosti s výberom dodávateľa pre váš bytový dom, máte možnosť využiť ďalšie zákonné prostriedky.

Jednou vetou

Môžem to urobiť?: Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v primeranej lehote je jednou z procesných záruk spravodlivého procesu, ktorý je súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu, garantovaného čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý už vtedy, keď sa iba domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického štátu porušené jeho základné práva a slobody. Odporúčam podať podnet osobne formou zápisnice.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky