INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Keď štát supluje rodiča   

Keď štát supluje rodiča   

Zákony v každodennom živote (dnes o náhradnom výživnom) – Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. Výňatok z právneho predpisu je voľne spracovaný a má len informatívny charakter. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Podmienky nároku

Nezaopatrené dieťa má v zmysle zákona č. 201/2008 Z. z. – zákon o náhradnom výživnom v platnom znení, nárok na náhradné výživné (ďalej len „dieťa“), ak rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba (ďalej len „povinná osoba“), ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné dieťaťu, neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu, alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné. Ďalej v prípade, ak jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov, alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného.

  • Posudzovanie príjmu

Dieťa, ktoré spĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, má nárok na náhradné výživné, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky a priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné (ďalej len „žiadosť“), nepresahuje 2,2-násobku sumy životného minima. Na účely posúdenia priemerného mesačného príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby sa použije posledné daňové priznanie samostatne zárobkovo činnej osoby. Ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, podmienkou nároku na náhradné výživné je aj riadne plnenie tejto povinnosti. Na účely nároku na náhradné výživné sa spoločne posudzuje príjem oprávnenej osoby a príjem, ktorý na túto oprávnenú osobu poberá iná fyzická osoba, ak oprávnená osoba žije v domácnosti samostatne alebo s inou fyzickou osobou, manžela, manželky a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti, rodičov a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti, manželov alebo rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba, a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti. Do úhrnu príjmov podľa odseku sa nezahŕňa príjem povinnej osoby.

  • Konanie o náhradnom výživnom

O nároku na náhradné výživné rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby. Konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť podáva žiadateľ o náhradné výživné, ktorým je oprávnená osoba, rodič oprávnenej osoby, iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody platiť výživné pre oprávnenú osobu, alebo rodič oprávnenej osoby, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného. Výška minimálneho výživného sa odvíja os sumy životného minima.

  • Informačná povinnosť

Poberateľ náhradného výživného je povinný informovať úrad o každej zmene skutočností rozhodujúcich pre trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a na jeho vyplácanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny týchto skutočností a na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie, a to v lehote určenej úradom.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky