INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hluchá Rada, nevedomí vlastníci – odpovedá právnik  

Hluchá Rada, nevedomí vlastníci – odpovedá právnik  

Zaujala ma Vaša odpoveď čitateľovi, kde ste hovorili o odvolaní a zodpovednosti správcu bytového domu. Máme podobný problém, len neviem, či to platí aj pre spoločenstvo vlastníkov bytov. Predsedníčka nášho spoločenstva vlastníkov bytov je už dlhší čas predmetom kritiky väčšiny majiteľov bytov v našom panelovom dome. Pokiaľ viem,  predsedníčku možno odvolať na návrh daný Rade spoločenstva, ktorú tvoria vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Napriek tomu, že sme sa už viackrát na našej Rade vlastníkov sťažovali a žiadali, aby rozhodla o jej odvolaní, zatiaľ sa tak nestalo. Poraďte nám, na koho sa máme so svojou sťažnosťou obrátiť. Naozaj je možné o nápravu nášho problému žiadať iba súdnou cestou?                                             

M.S. (gmail.com)

Riešiť problémy spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „vlastník/ci“) cestou súdu je posledná možnosť, ako v závažných prípadoch dospieť k určitému výsledku. Azda budete prekvapená, ale jedinečnú právomoc vo veciach dotýkajúcich sa vášho bytového domu máte v prvom rade vy spolu s ďalšími vlastníkmi. Časté nedorozumenia a hromadenie problémov, či už ide o bežnú prevádzku bytového domu, opravy, alebo rozhodovanie o značnejších investíciách, zapríčiňuje vo väčšine prípadov právna nevedomosť vlastníkov nielen pri správe domu zmluvným správcom, ale aj v prípade spoločenstiev.

Kľúčovým právnym predpisom pre spoločenstvá vlastníkov, ako aj pre zmluvných správcov bytových domov, je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon“). Najvyšším orgánom spoločenstva vlastníkov je zhromaždenie, ktoré volí a odvoláva predsedu. Pri jeho voľbe sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov, resp. po hodine od začatia schôdze stačí na prijatie rozhodnutia nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov. Táto eventualita neplatí pri odvolaní predsedu, kde sa zo zákona vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov.

Rada je dozorným a kontrolným orgánom spoločenstva, ktorá nemôže vstupovať do kompetencií daných len zhromaždeniu vlastníkov. Pri nespokojnosti vlastníkov s konaním predsedu sa vlastníci môžu obrátiť na členov rady, ktorá je oprávnená podať návrh na jeho odvolanie. Zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, najmenej raz za rok, keď o to požiada predseda, alebo najmenej štvrtina vlastníkov v dome. O odvolaní predsedu po splnení zákonných podmienok môžu vlastníci rozhodnúť aj písomným hlasovaním, ktoré vyhlási predseda, rada, alebo štvrtina vlastníkov, ak na ich žiadosť rada nevyhlásila písomné hlasovanie do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak je predseda odvolaný a nie je súčasne zvolený nový predseda, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou.

Skôr, ako prikročíte k rozhodovaniu o zmene predsedu spoločenstva, prípadne formy správy, je dôležité, aby ste si urobili prieskum a zistili predbežný počet vlastníkov, ktorí súhlasia s takto navrhovaným riešením nápravy pri správe svojho bytového domu.

    Jednou vetou

Gregor I. (chello.sk): Podielové spoluvlastníctvo je vyjadrené mierou podielu, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Pokiaľ právny predpis neustanovuje ináč, alebo ak to nebolo dohodnuté, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. O veľkosti podielu môže rozhodnúť viac okolností,  napríklad podiel z dedičstva, kúpou, darovaním, rozhodnutím štátneho orgánu, reštitúciou, alebo na základe iných skutočností uvedených v zákone. Podľa dostupnej informácie máte právo dožadovať sa nápravy.

L.L. (gamil.com): Policajt je oprávnený v zmysle § 70 zákona č. 8/2009 Z. z. – zákon o cestnej premávke v platnom znení, zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, ďalej, ak má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom či iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,  ak orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Ďalej v prípade ak je vodičský preukaz neplatný, alebo vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky