INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zákony v každodennom živote  (dnes o autoškolách)  Na ceste za vodičským preukazom    

Zákony v každodennom živote (dnes o autoškolách) Na ceste za vodičským preukazom    

 

Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Tabuľa, monitor aj modely

Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly sú výcvikové vozidlá, autocvičisko, alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií: autocvičisko a trenažér,  autocvičisko a náhradná výcviková plocha, trenažér a náhradná výcviková plocha,  autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha a učebné pomôcky. V zmysle vyhlášky o autoškolách, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách, učebňa musí umožňovať teoretickú výučbu, praktickú údržbu, výcvik na trenažéri a musí mať taký rozmer, aby na každého účastníka kurzu pripadla plocha najmenej 1 m2, najmenej 8 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri teoretickej výučbe, 12 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri praktickej údržbe. Učebnými pomôckami sú tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie praktickej výučby, hmotné alebo virtuálne modely dvojtaktného motora a štvortaktného motora, palivovej sústavy, elektrickej sústavy, brzdovej sústavy, zážihového motora a vznetového motora, prevodovky a spojky. Na zabezpečenie praktickej prípravy učebňa musí byť vybavená pracovnými stolmi a stoličkami v počte postačujúcom pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu, učebnými pomôckami a schváleným typom identifikačného zariadenia učebne.

  • Jazda na autocvičisku

Autocvičisko musí byť vybavené spevnenou plochou, pričom najmenej jedna komunikácia musí byť priama a dlhá najmenej 70 m s asfaltovým, betónovým alebo dláždeným povrchom, ďalej kužeľmi a rádiopovelovým zariadením umožňujúcim spoľahlivú komunikáciu medzi inštruktorom a účastníkom kurzu. Náhradná výcviková plocha musí byť vybavená spevnenou plochou, pričom najmenej jedna komunikácia musí byť priama a dlhá najmenej 70 m s asfaltovým, betónovým alebo dláždeným povrchom alebo 50 m s asfaltovým, betónovým alebo dláždeným povrchom a  kužeľmi.

  • Elektronická triedna kniha

Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút, pričom v jednom dni nesmie výučba a výcvik jedného účastníka kurzu trvať dlhšie ako deväť vyučovacích hodín. Začatie, trvanie, štruktúra a obsah každého kurzu sa dohodne medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu. Inštruktor autoškoly a účastník kurzu potvrdzujú svoju účasť na  výučbe teórie, praktickom výcviku v údržbe vozidla, praktickom výcviku na trenažéri a praktickom výcviku vo vedení motorového vozidla na príslušných identifikačných zariadeniach.

  • Jeden rok a dosť!

Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia. Výučba teórie zahŕňa predpisy o cestnej premávke, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, základy konštrukcie vozidiel a ich údržby. Denne môže výučba teórie vykonávaná v skupinách trvať najviac jeden vyučovací celok trvajúci tri vyučovacie hodiny. V jednej skupine môže byť najviac 30 účastníkov kurzu na jedného inštruktora autoškoly. Ak účastník vodičského kurzu vymešká viac ako 20% z predpísaného počtu výučby teórie, chýbajúce vyučovacie hodiny sa nahradia individuálne s inštruktorom autoškoly alebo v novom kurze. Praktický výcvik vodičského kurzu zahŕňa výcvik v údržbe vozidla a výcvik vo vedení vozidla. Výcvik vo vedení vozidla sa skladá z výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku alebo na náhradnej výcvikovej ploche a z výcviku v cestnej premávke. Denne môže praktický výcvik trvať najviac jeden výcvikový celok trvajúci šesť hodín výcviku v údržbe vozidla, dve vyučovacie hodiny na trenažéri, autocvičisku, náhradnej výcvikovej ploche alebo tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke. Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci účastník kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej vecne akreditovanej osoby.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky