INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Viac či menej výhodná?

Viac či menej výhodná?

Ako dôchodca by som sa rád zamestnal, ale iba na dohodu. Neviem aká by bola pre mňa výhodnejšia, aby som sa mohol so zamestnávateľom dohodnúť. Sused mal takú robotu a bol s ňou spokojný. 

 penzista Igor (chello.sk)

Ako vyplýva zo zákonníka práce zamestnávateľ môže výnimočne uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vo vašom prípade prichádza do úvahy   dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti.

V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Základným obsahom takejto dohody je teda vykonanie určitej ojedinelej pracovnej úlohy, ktorá je vymedzená výsledkom práce a rozsahom 350 hodín v kalendárnom roku. Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Musí v nej byť uvedená dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Obe spomenuté dohody musia mať písomnú formu, inak sa považujú za neplatné. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru si nevyberá žiadateľ o prácu podľa ich výhodnosti, ale vyplývajú z potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.

Ohlasovanie prechodného pobytu

Dobrý deň, v Bratislave som si našla prácu podľa mojich predstáv, ale trvalý pobyt mám v Zlatých Moravciach, kde bývam spolu s rodičmi. Priateľ z detstva mi povedal, že môžem bývať v jeho garsónke, ktorá mu zostala po rozvode, on je dlhodobo v zahraničí. Poprosila by som vás, keby ste mi poradili, ako je to s prihlasovaním sa k pobytu, kam sa mám prihlásiť a za aký čas po nasťahovaní sa do bytu. Ďakujem. 

Katka (zoznam.sk)

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. V zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom  znení, má občan právo ohlásiť ohlasovni v mieste svojho prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Ako vyplýva z citovaného zákona, občan v danej lehote sa môže prihlásiť k prechodnému pobytu. Vaša priateľka vám v tomto prípade neporadila celkom správne, občan už nie je povinný prihlásiť sa na prechodný pobyt, aj keď spĺňa zákonom dané podmienky na prihlásenie. V prípade, ak využijete svoje právo, ste pri hlásení prechodného pobytu povinná predložiť platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, písomný súhlas priateľa (za predpokladu, že byt je v jeho vlastníctve) s prechodným pobytom v jeho byte s osvedčeným podpisom vlastníka a doklad o vlastníctve k predmetnej nehnuteľnosti. Po splnení podmienok ohlasovňa vydá na vaše požiadanie potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok päť eur.

Jednou vetou

Pieta bez fám

Ľudovít (gmail.com): Zaobchádzanie so zosnulými upravuje Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky (zosnulého), ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela. Prehliadajúci lekár je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu, pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj polícií. V tejto súvislosti je každý povinný poskytnúť prehliadajúcemu lekárovi informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov v zákone stanovených. Neverte každej „dôvernej“ informácií. Problémy, ktoré ste spomenuli, sa nezakladajú na pravde.

Leopold M.: Žiadosť o príspevok sa podáva na tlačive určenom platiteľom dôchodku. K žiadosti o príspevok je žiadateľ povinný predložiť doklad preukazujúci účasť v národnom boji za oslobodenie, ktorým je Osvedčenie podľa § 8 zákona č. 255/1946 Zb.

 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky