INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dáme šancu  dlžníkom 

Dáme šancu  dlžníkom 

Petržalská samospráva schválením môjho návrhu na odpustenie penále na poslednom rokovaní zastupiteľstva ukázala zdravý rozum i ústretovosť voči ľudom v problémoch. Ďakujem všetkým, ktorí návrh podporili.

Ľuďom, ktorí majú staré dlhy na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov,  odpustíme časť dlhu o poplatky z omeškania alebo ich podstatnú časť, ak zaplatia istinu dlhu a náklady, ktoré mala mestská časť s vymáhaním ich dlhu. Môže sa to zdať málo, ale v niektorých prípadoch predstavujú poplatky z omeškania viac ako 80 %  celého dlhu. Do roku 2009 boli totiž poplatky z omeškania vo výške viac ako 90 percent ročne a potom dosť dlho ešte stále vo výške viac ako 30% ročne. Dnes by také penále žiadny súd nepriznal. Na Slovensku sa o exekučnej amnestii zatiaľ len hovorí, tak som rád, že my, v Petržalke, už máme túto diskusiu za sebou. Pomôžeme ľudom zbaviť sa starých dlhov, ale nebude to zadarmo.

Prečo?

Mestská časť Bratislava-Petržalka evidovala ku dňu 31. 12. 2015 pohľadávky súvisiace s bytmi po lehote splatnosti v celkovej výške 3 milióny eur. Je pravdepodobné, že v mnohých prípadoch pohľadávok so staršou dobou splatnosti sa po niekoľkých rokoch stala pohľadávka z pohľadu príjmu  aj majetku dlžníka nesplatiteľnou. Počet exekučných konaní voči fyzickým osobám, ale aj iným subjektom v rámci Slovenska, je enormne vysoký. Ľudia sú v súčasnosti až priveľmi zaťažení exekúciami a ich následkami akými sú exekučné záložné práva, zrážky zo mzdy, blokovanie bankových účtov. Platby, ktoré dlžníci Petržalke zaplatia, aby sme im mohli ostávajúcu časť dlhu odpustiť,  pôjdu do rozpočtu a pomôžu nám lepšie sa starať o mestskú časť. V minulosti podobné aktivity priniesli tisíce eur. A na druhej strane ani náklady mestskej časti na exekučné konania nie sú zanedbateľné.

Ako na to?

Osoby, ktoré majú dlh na nájomnom a službách za byt  a záujem sa ho zbaviť,  môžu tak urobiť do 31. augusta 2017 za splnenia nasledovných podmienok:

– zaplatia alebo doplatia celú istinu

– uhradia náklady na súdne konania, advokátov a exekučné konania, ktorá Petržalke vznikli

– uhradia 15 % z poplatkov z omeškania pri osobách, ktorým bola už v minulosti odpustená pohľadávka alebo jej časť, alebo osobách, ktoré  istinu uhradili a v súčasnosti  majú neuhradené penále

Dlžníci  môžu požiadať petržalský miestny úrad o určenie výšky pohľadávky  a čiastky, ktorú majú uhradiť do 31. 7. 2017.

Michal Radosa, zástupca starostu

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky