INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Získali sme peniaze na ďalšie miesta pre škôlkarov

Získali sme peniaze na ďalšie miesta pre škôlkarov

Mestská časť Bratislava-Petržalka  sa v roku 2017 zapojila do výzvy zameranej  na zvýšenie kapacít a zlepšenie infraštruktúry materských škôl.  Vyhlásilo ju Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci  Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pričom reagovalo na akútny nedostatok miest v materských školách.

Tieto finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Mestskej časti Bratislava-Petržalka bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 363 883 eur na projekt „Rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“. Schválené finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu časti objektu Základnej školy Turnianska 10. Predmetom rekonštrukcie  budú stavebno-technické úpravy  pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Rekonštrukcia sa bude  týkať nevyužívaných priestorov  v rámci jedného krídla ZŠ na I. a II. nadzemnom  podlaží. Časť objektu bude teda upravená pre potreby nových 4 tried materskej školy s počtom miest 84.  V rámci projektu  je naplánované aj vybudovanie oploteného bezbariérového detského ihriska určeného výlučne pre novozriadenú materskú školu. Realizácia rekonštrukčných prác je naplánovaná na jar 2018.

Aktuálne prebieha proces kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu na výber dodávateľov stavebných prác a to pred samotným vyhlásením VO zo strany Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Po obdržaní stanoviska zo strany kontrolného subjektu (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) pristúpi mestská časť k samotnému vyhláseniu verejného obstarávania.

Uvedený projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (www.mpsr.sk/irop).

Viac informácií k projektu: https://www.petrzalka.sk/oblasti/projektove-riadenie/schvalene-projekty/

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky